Legal Disclaimer: This site is US based and is intended for educational purposes only.

תקנון שימוש במערכות NUTHUB  

 להלן : https://nutportal.com     הכוללת את https://nuthub.net

ולשם נוחות תקרא NutHub     

 מקרא:

1. כללי

2. תנאים לשימוש במערכות

3. השימוש במערכות

4. הגבלת אחריות

5. רישום ותשלומים

6. זכויות קניין רוחני

7. הפרת התנאים ושימוש לרעה

8. יצירת קשר

 

 א. כללי

1. תקנון זה חל על השימוש במערכות הממוחשבות של      NutHubכפי שהיא זמינה היום באופן מקוון אונליין, באמצעות  אתר אינטרנט בכתובת Https://nutportal.com להלן: "האתר האינטרנט", וכפי שהיא עשויה להיות זמינה בעתיד בדרכים נוספות וכן חל על השימוש באפליקציית NutHub הזמינה לשימוש בהתקנים ניידים שונים. המערכות, האפליקציה וכל אתרי האינטרנט יכונו להלן ביחד "המערכות".

2. המערכות כוללת ממשק לדיאטנים תזונאים ומומחי תזונה ( להלן תזונאים), ממשק למומחים רפואיים וספקי מוצרים, באמצעות  המחשב ומכשירים ניידים כולל אפליקציה אונליין להצגת תפריטים.

 עבור התזונאים המערכות מספקת פלטפורמה של כלים הנוגעים להיבטים

מקצועיים ולוגיסטיים בעבודתם, לרבות פגישות, שיחות יעוץ בווידאו, הכנת תפריט, מידע כללי ואפשרויות מסחר מקוון, ועבור מטופלים המערכות מאפשרת קבלת תפריט שנבנה עבורם על ידי התזונאים,

בצורת תפריטים והמלצות, שהתקבלו על ידם מתזונאים המטפלים בהם, והעושה גם הוא שימוש במערכות.

3. עבור המומחים הרפואיים המערכות מספקות פלטפורמה להצגתם בפני התזונאיות והמשתמשים הפרטיים, אשר יוכלו לפנות ולהפנות אליהם מטופלים, תמורת עמלה שישלם המומחה הרפואי בעת קבלת הלקוח בקליניקה שלו.

4. עבור הספקים המערכות מספקות פלטפורמה להצגת מוצריהם עם אפשרות מכירה תמורת עמלה שישלמו או הנחה שיעניקו למוצרים.

5. המערכות שייכת ל Https://nutportal.com   NutHub   

 ומופעלת על ידה.

6. הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון

רבים. הכותרות לאורך התקנון מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר

או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.

 7. תקנון שימוש זה, ובכלל זה מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו להלן: )"התקנון"( מסדיר את היחסים בין NutHub לבין כל משתמש, מכל סוג שהוא, ובכלל זה דיאטנים או מטופליהם, מומחים רפואים, ספקי מוצרים, או משתמשים פרטיים, העושים שימוש במערכות ו/או במידע מכל סוג שהוא,

הקיים במערכות ו/או במידע מכל סוג שהוא, שניתן להשיגו באמצעות המערכות )להלן

"המשתמש"(.

8.

א. תנאים לשימוש במערכות

1. הדרישות המינימליות לשימוש במערכות על ידיה - מחשב, מערכת הפעלה,

חיבור לאינטרנט ודפדפן

 

2. המערכות ניתנת לשימוש בכפוף לתנאים הבאים:

 

הצהרות:

כל המשתמשים במערכות מצהירים כי: הם מוסמכים לעסוק בתחום בו הם מציעים את שירותיהם, וכי יש בידם את כל התעודות, האישורים, ההסמכות, ההרשאות והזכויות, מהרשויות המוסמכות, לעסוק בתחום זה ולספק את שירותיהם במסגרת אתר זה.

 

א. יצירת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אישיים ; אישור המשתמש כי קרא תקנון זה ואת הצהרת הפרטיות.

ב. בעת רישום דיאטנים, תזונאים ומומחי תזונה למערכות – (להלן התזונאים) מצהירים התזונאים כי ידוע להם ש NutHub מציעה כלים בלבד ואין עליה אחריות מכל סוג שהוא בגין הפקת תפריט או בגין שימוש אחר במערכות.

ג. בעת רישום מומחים רפואים, נטורופטיים ומטפלים אלטרנטיביים, הם מצהירים ומתחייבים כי:

1. בעת קבלת לקוח שהופנה אליהם, ישלמו באמצעות המערכות את העמלה אותה הציעו בעת פתיחת חשבונם במערכות.

ד. בעת רישום ספק מוצרים מתחייב הספק כי יספק את המוצרים הטובים ביותר במחירם הטובים ביותר, ישלח את המוצרים לבית הלקוח כפי שקבל בהזמנה לא יאוחר מ7 ימי עסקים, וישלם את העמלה אותה הציע בעת רישומו למערכות. אחרת יקבל תשלום פחות העלמה שהוא הציע.

 ה. בעת רישום משתמש פרטי מתחייב המשתמש הפרטי לבדוק עם מומחה את תוצאות הכנת התפריט שהכין אם הכין לבדו, להתייעץ עם תזונאי מוסמך ולהשתמש בכלים בזהירות הראויה תוך ידיעה שאלה כלים בלבד.

בעת שימוש בכלים שבמערכת המשתמש הפרטי מצהיר כי יש בידו את הידע המתאים להשתמש בכלים שבמערכות, ו"הוא יודע מה הוא עושה" וכן ידוע לו כי בכל עת יוכל להעזר בדיאטן או תזונאי מוסמך.

5. על כל בעיה בנושא קבלת הרשאה למי שזכאי לה על פי הקריטריונים המתוארים

לעיל ניתן לפנות ישירות לחברה לפי דרכי ההתקשרות כמפורט בתקנון זה )להלן:

"דרכי ההתקשרות"(.

6. 

א. השימוש במערכות

1. כל משתמש מתחייב כי כל שימוש במערכות יהיה בהתאם להוראת כל דין, ובפרט

בהתאם להוראות חוק זכויות החולה, תשנ"ו - 1996 חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

– 1981 וחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995.

2. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכל חובה אחרת על פי דין, מתחייב משתמש שהוא דיאטן, תזונאית/ת או מומחה תזונה

בהתאם להסכמתו של המטופל/ת, להחתים כל מטופל/ת על טופס הסכמה מדעת

להעברת המידע מכל סוג שהוא, לרבות מידע פרטי או רפואי, ל NutHub

באמצעות השימוש במערכות ו/או טופס הסכמה מדעת לעיבוד המידע האמור על ידי NutHub

 

3. כל משתמש, בין אם דיאטן ובין אם מטופל, מומחה רפואי או ספק מוצרים כמו גם משתמש פרטי מתחייב כי כל המידע אשר יוזן על ידו

באמצעות המערכות יהיה מידע אמיתי, נכון ומדויק. הזנת מידע מסולף או בדוי מהווה

הפרה יסודית של תקנון זה אשר בעקבותיה תהיה NutHub רשאית להקפיא ו/או

לבטל את חשבון המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על פי כל דין.

4. המשתמשים מתחייבים לשפות את NutHub  Https://nutportal.com, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכן כל גורם מטעמה, בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לה עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר לשימוש במערכות.

5. המשתמשים מתחייבים  ליידע את NutHub על כל טענה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו הנוגעת לשימוש של המשתמש במערכות ו/או על כל הליך משפטי שננקט על ידי צד שלישי, עקב ו/או בקשר לשימוש במערכות.

ד. הגבלת אחריות

1. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו כי כל המידע הכלול במערכות מקורו בצדדים שלישיים וכי ל  NutHub אין כל דרך לאמת את המידע האמור. כפועל יוצא, המשתמש מאשר בזאת שידוע לו ש  NutHub  אינה יכולה לערוב לאמיתות הנתונים ו/או המידע ו/או כל תובנות ו/או מסקנות ו/או נתונים סטטיסטיים הנובעים מהם, בין אם מקורם ב NutHub ובין אם מקורם בכל גורם אחר. לכן, כל הסתמכות על הנתונים ו/או המידע ו/או כל תובנות ו/או מסקנות ו/או נתונים סטטיסטיים במערכות היא באחריותו של המשתמש בלבד, ובכלל זה במסגרת טיפול רפואי כלשהו, והמשתמש פוטר בזאת באופן סופי ומוחלט את NutHub  מכל אחריות לעניין זה.

2. NutHub איננה אחראית לכל נזק שהוא שעלול להיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין עקב תפקוד לקוי של המערכות ו/או נפילת שרתים ו/או תקלות ברשת  האינטרנט ו/או בכל התקן ו/או מכשיר בו עושה המשתמש שימוש.

3. בנוסף, NutHub אינה אחראית על כל נזק הנגרם עקב גורמים שאינם בשליטתה ( כוח עליון), כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, שריפה, שביתה כללית, מתקפת סייבר, פעולות האקרים (פצחנים) וכיו"ב.

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי NutHub לא תהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, בכל דרך שהיא בגין כל נזק ישיר או עקיף, ובכלל זה נזק כספי, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין או כל נזק אחר, אשר ייגרמו עקב השימוש במערכות, והמשתמש מצהיר בזאת כי השימוש במערכות הוא באחריותו הבלעדית בלבד.

5. המערכות עשויה לכלול קישוריות (Links) אל אתרי אינטרנט ו/או אפליקציות ו/או מקורות מידע מכל סוג אחר של צדדים שלישיים (להלן: "מקורות חיצוניים").

המשתמש מאשר בזאת שידוע לו ש NutHub אינה יכולה לשלוט על היעדים של הקישוריות וכי לא תחול על  NutHub Https://nutportal.com כל אחריות ביחס למקורות חיצוניים, וכי אין בקישוריות כדי להוות חסות ו/או עידוד ו/או המלצה לגבי מקורות חיצוניים אלו. 

6. המשתמש מסכים לשימוש במערכות כפי שהן  מסופקת על ידי Https://nutportal.com    NutHub ,  (as isוכפי שתעודכן בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של NutHub, ומסכים כי NutHub

אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את המערכות לצרכיו ו/או דרישותיו של

המשתמש או כל אדם אחר.

7. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, NutHub איננה אחראית לגבי כל שימוש שגוי ו/או שימוש לרעה במערכות, לרבות בהתאם לפעולות האסורות על פי תקנון זה ובכלל זה לעניין אבדן ו/או שינוי מידע שנובע משימוש לא נכון במערכות, בין אם על

ידיי תזונאים ובין אם על ידי מטופל, כמו מחיקה או אי שמירה של נתונים או שימוש בחיבור רשת לקוי או מכל צורת שימוש אחרת שאיננה נכונה להלן: ("שימוש פסול"). המשתמש פוטר בזאת את NutHub מכל חבות בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו בשל שימוש פסול, בין אם זה נעשה על ידי אותו משתמש עצמו ובין אם על ידי כל משתמש אחר.

ה. רישום ותשלומים בחנות

1. תשלום יבוצע על ידיי הזנת פרטי אשראי למערכות, שיועבדו על ידי paypal, אשר פרטיה המלאים מופיעים במדיניות הפרטיות ושבאמצעותה תבוצע סליקת התשלומים.

2. חשבוניות יועברו לידיי משתמש משלם באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדוא"ל העדכנית בפרטי חשבון המשתמש שלו. באחריותו של המשתמש לוודא כי פרטי הדוא"ל שלו המופיעים במסמך אשר יישלח אליו לאחר הרישום )להלן: "מסמך ההתקשרות"( ואשר מופיעים בפרטי החשבון בכל מועד אחר, עדכניים ונכונים.

3. ביטול חשבון המשתמש ניתן לביצוע באתר המערכות עצמו ויתאפשר בתנאים הבאים:

i. בתוך 45 יום מיום יצירת החשבון בין אם החל השימוש במערכות ובין אם לאו.

ii. במקרה של משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש,

בתוך ארבעה חודשים מיום יצירת החשבון , ובתנאי שיצירת החשבון כללה שיחה בין המשתמש לבין NutHub, ובכלל זה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

iii. מעבר לתקופות האמורות לעיל ביטול חשבון אפשרי בכל עת

 4. בנוסף לאמור ניתן למסור הודעת ביטול חשבון באחת מהאפשרויות

הבאות בהתאם לפרטים המפורטים בדרכי ההתקשרות:

i. בטלפון או בהודעה בעל פה במשרדה של NutHub;

ii. דואר אלקטרוני;

iii. באמצעות הקישור הבא, info@nutportal.com  הזמין בעמוד הבית של אתר האינטרנט של  ;Https://nutportal.com  

   5. בהודעת ביטול חשבון על המשתמש לציין את שמו ומספר הזהות שלו.

במקרה של הודעת ביטול בעל פה, על המשתמש לציין פרטים נוספים כפי שהם מופיעים בדף הפרופיל שלו באתר

6. בכל מקרה שבו לא יבוצע תשלום על ידי משתמש, NutHub שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את חשבונו, על כל המשתמע מכך

ובפרט לגבי הגבלת השימוש במערכות, לפי שיקול דעתה של NutHub.

NutHub  תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתריע בפני המשתמש באמצעות כתובת הדוא"ל המופיעה בפרטי החשבון על אי ביצוע התשלום.

למען הספר ספק NutHub, תהיה רשאית לתבוע את סכום החוב ורק כאשר תגבה אותו תעביר אותו לבעלי חשבונות הזכאים לקבלו.

 

ו. זכויות קניין רוחני

1. NutHubHttps://nutportal.com היא הבעלים היחיד והבלעדי של המערכות ושל כל חומר הנלווה אליה, בין

באופן מקוון ובין אחרת, בין אם מקורו בחברה ובין אם במשתמשים, ובכלל זה

תכנים המועלים למערכות ו/או מועברים לחברה על ידי המשתמשים, כגון הצעות

לשיפור להלן: ("נתוני המערכות"). בכלל זה NutHub היא הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות במערכות ובנתוני המערכות, בין אם רשומות ובין אם לאו, בין אם מוכרות היום ובין אם יוכרו בעתיד, בכל מקום שהוא בעולם, לרבות אך לא רק כל זכויות הקניין הרוחני בהם, ובכלל זה סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, מדגמים, עיצובים, נתונים, נוסחאות, קוד, דרכי פעולה וכיו"ב, וכל זכויות

בידע או במידע. NutHub תהיה חופשיה לעשות כל שימוש שייראה לה לנכון בכל

האמור בכל מקום בעולם וללא הגבלת זמן, והמשתמשים מוותרים בזאת על כל

זכות שהיא, אף אם נתונה להם על פי חוק, ובפרט לעניין הזכות המוסרית.

2. בהתאם לאמור, השימוש במערכות, בין בתשלום ובין בחינם, לא מקנה למשתמש

זכויות כלשהן מעבר לרישיון השימוש, ובכלל זה אין בכך להעניק למשתמש כל זכות שהיא במערכות ו/או במידע ו/או הידע הנצברים תוך שימוש במערכות ו/או בקניין הרוחני של NutHub.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור על המשתמשים לצלם, להעתיק, לשכפל, לפרסם או להעביר לצד שלישי באמצעי מדיה כלשהו, כל חומר מכל סוג שהוא מתוך המערכות ו/או נתוני המערכות, באופן שלם או חלקי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של NutHub.

4. מבלי לגרוע מהאמור בפרק הדן בהפרת התנאים ושימוש לרעה במערכות, מובהר כי ההרשאה שניתנת על ידיי NutHub למשתמש בעל חשבון לעשות שימוש במערכות  איננה אישור לעשות כל שימוש מלבד זה המותר על פי תנאי התקנון, ואינם כוללים העתקת קוד, הוספת קוד, כריית מידע או כל שימוש אחר החורג מהיקף השימוש הסביר והרגיל במערכות.

ז. הפרת התנאים ושימוש לרעה

1. חל איסור מוחלט לכרות מידע מהמערכות.

2. חל איסור מוחלט לעסוק בפעילות לא חוקית באמצעות המערכות או באופן שקשור אליה במישרין או בעקיפין.

3. חל איסור מוחלט לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע במערכות או בנתוני המערכות.

4. כל הפרה של תנאי מתנאיי התקנון תיחשב כשימוש לרעה במערכות, NutHub תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להקפיא זמנית או לבטל לצמיתות את החשבון של למשתמש, לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי התקנון ו/או על פי כל דין.

5. הרשות לשימוש במערכות ניתנת לכל משתמש באופן בלעדי וחל איסור מוחלט להעביר את פרטי החשבון של משתמש לשימוש על ידי אחר – בין אם תזונאים, ספק מוצרים או מומחה רפואי כמו גם משתמש פרטי .

6. המשתמש אחראי לשמור על פרטי חשבונו חסויים ומוגנים והוא מחוייב לדווח באופן מיידי לחברה על כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו באמצעות דרכי ההתקשרות. הפרה של תנאי זה מהווה הפרה חמורה של התקנון בכלל ומדיניות הפרטיות בפרט.

7. באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לשמור בסודיות ובאופן מאובטח על פרטי גישתו לחשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה האישית, ובאחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש להחליף את פרטי הגישה בכל מקרה שבו הם התגלו או עלולים להתגלות על ידי צד שלישי.

8. המשתמש פוטר בזאת באופן מוחלט וסופי את NutHub, מנהליה, עובדיה וכל גורם מטעמה, מכל אחריות לכל נזק שהוא העלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מגילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.

9. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את NutHub בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם לה עקב תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו, וזאת עקב גילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.

ח. יצירת קשר

פנייה לחברה אפשרית בדרכי ההתקשרות הבאות:

 info@nutport.com כתובת דואר אלקטרוני

2. מספר טלפון: 072-3387074